چادر بازی کودک

چادر بازی کودک

چادر بازی کودکچادر کودک، چادری واقعی است که در اندازه های کوچک برای کودکان ساخته می شود. چادر کودک برای موراد گوناگونی به کار می رود: بازی های فعالیتی، محافظت در برابر آفتاب در ساحل، ایجاد حس آسایش و ایمنی در خانه و در مکان های ناآشنا برای کودکان. چادر…